Petice


Soubory ke stažení k tisku:

Vítáme jakoukoli iniciativu občanů ze Severního předměstí. V případě, že si petici a podpisový arch sami vytisknete, prosíme Vás, abyste nás prostřednictvím tohoto webu zkontaktovali a domluvili se na jeho doručení/předání – nejen proto, abychom měli přehled o tom, kolik občanů nás již podpořilo a vytvořili si centrální databázi, ale i z toho důvodu, že petice je adresována jak Magistrátu města Plzně, tak i zastupitelům ÚMO 1, takže by bylo záhodno celý proces nějak rozumně logisticky koordinovat. Děkujeme.  

Související dokumenty:

 

Adresát: Zastupitelstvo města Plzně, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

Zastupitelstvo obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň

P E T I C E

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„za zachování veřejného prostranství v Komenského ulici“

Rada městského obvodu Plzeň 1 a Rada města Plzně schválila pronájem městského pozemku p.č. 1137/115 k.ú. Bolevec a dalších, pro výstavbu bytového domu v Komenského ulici. Lokalita dotčená záměrem, je součástí urbanistických obvodů sídliště Lochotín, které jsou poškozené monofunkčností bydlení a mají být, dle rozvojového plánu města Plzně, podrobeny revitalizaci. Dle Generelu dopravy v klidu z roku 2006 chybí na sídlišti Lochotín 2218 parkovacích míst a dle studie Možnosti rozvoje bydlení na území MO Plzeň 1 z roku 2003, jsou jakékoliv dostavby na území sídliště nevhodné a je zde nutné chránit plochy zeleně. Dle aktuálního výsledku hygienického měření, byl na sídlišti Lochotín v roce 2012, 49x překročen limit karcinogenních polétavých prachových částic ve vzduchu. Toto znečištění je způsobeno především emisemi z koncentrované dopravy a nedostatkem absorbující zeleně.

My, níže podepsaní obyvatelé Severního předměstí v Plzni, trváme na zachování veřejného zeleného prostranství, které vzniklo při zakládání sídliště. Protestujeme proti svévolnému zásahu do urbanistické koncepce sídliště a proti nevratnému poškozování životního prostředí. Nechceme kompaktní karcinogenní město vstřícné astmatickým chorobám, chceme harmonické zdravé město trvale udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti. Místo bytového domu navrhujeme, v rámci aktivit Plzeň- město kultury 2015, umístit v parku na pozemku p.č. 1137/115 k.ú. Bolevec, památník myšlenkám a dílu J. A. Komenského. Konkrétně příkladně s instalovaným interaktivním panelem s úvahami z díla „Obecná porada o nápravě věcí lidských“. Žádáme zastupitele obvodu Plzeň 1 a města Plzně, aby vyhověli našemu návrhu a zařadili jej do plánu akcí Plzeň – město kultury 2015.

Za petiční výbor:

  • Ing. Petr Hazdra, Komenského 1086/20, 323 00 Plzeň
  • Dagmar Gracíková, Komenského 1086/20, 323 00 Plzeň
  • Olga Járová, Komenského 1086/20, 323 00 Plzeň
  • Ing. Václav Ženíšek, Toužimská 16, 323 00 Plzeň