Otevřený dopis: Apel na záchranu plochy zeleně u bytového domu v Komenského ulici 1086/20


Mgr. Miroslav Brabec
Městský obvod Plzeň 1
alej Svobody 60
32300 Plzeň

V Plzni dne 14. září 2016

Vážený pane starosto,

před několika málo lety jsem se aktivně podílela na boji za uhájení zeleně u bytového domu v Komenského 20. Již proto mi jako dlouholeté obyvatelce výše zmíněného bytového domu není osud této zeleně lhostejný. A nyní to vypadá, že pozemek je znovu v ohrožení.

V souvislosti s novým hrozícím nebezpečím zničení této zeleně za účelem výstavby sídla františkánů bych chtěla poukázat na Vaše rozporuplné postoje, kdy ze zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 vyplývá, že záměr jaksi vyšel do ztracena a pravděpodobně nebude realizován a na toto téma se nejedná (str.6 zápisu), abychom si nedlouho poté, konkrétně 18. července, na stránkách Práva, regionální mutace pro jihozápadní Čechy, mohli přečíst, že projektu sídla františkánů v této lokalitě fandíte a podporujete jej. Musím konstatovat, že jako politik jste na základě těchto Vašich postojů pro občany městského obvodu 1, tedy Vaše potenciální voliče, mírně řečeno nečitelný. Očekávala bych na jedné straně jako logickou věc propojení těchto Vašich dvou vyjádření nějakým mezičlánkem, ze kterého by byl patrný vývoj Vašich názorů, např. ve smyslu, že ke konkrétnějšímu jednání již došlo a byl předložen projekt, který již má jasné obrysy.

Co ale postrádám daleko víc než genezi Vašich postojů, je dialog s veřejností, s občany, které zastupujete. Je opravdu veřejným zájmem, aby uprostřed hustě zastavěného sídliště vyrostla takováto velká církevní stavba? Je opravdu nutné, aby byla zničena další zelená plocha, jejíž podíl se v sídlišti průběžně zmenšuje? Zeleň využívají k procházkám, rekreaci, nebo jen posezení na lavičce bez rozdílu všichni občané, ale kolik občanů by aktivně využívalo stavby kostela? A jak často? Byl v tomto směru proveden nějaký průzkum? Proč není občan pro zastupitele partnerem a zároveň zpětnou vazbou, kdy obě strany spojuje společný cíl – zvelebování místa k bydlení a snaha uspokojovat potřeby valné většiny obyvatel MO 1? Ty jsou z dlouhodobého hlediska prakticky neustále totožné: parkovací místa a zeleň. Obojí se mezi obchodním střediskem a bytovým domem v Komenského ulici 20 vyskytuje a slouží. Proč ničit něco, co je nejen užitečné, ale přímo nutné, minimálně v případě zeleně pro svůj přínos ekologický a sociální?

Osobně nemám nic proti františkánům, i když se mi zdá jako velká ironie, že by následovníci zakladatele řádu, Františka z Assisi, který byl patronem zvířat a přírody, tedy toho, co bychom v dnešní době mohli nazvat ekologií, dnes stáli za zničením jedné z cenných zelených ploch v tomto nejlidnatějším plzeňském sídlišti. Nakonec pamatuji si ještě, že když jsme v roce 2013 sbírali podpisy pod petici, jejímž prostřednictvím občané protestovali proti výstavbě bytového domu na témže pozemku, františkáni sídlící poblíž 31. ZŠ se podepsali, čímž zcela jistě naplnili odkaz svého zakladatele – na rozdíl od počinu, o kterém diskutujeme dnes.

Je jedno, zda by se uvažovalo o kostele, bytovém domě, či jiné stavbě. Velký františkánský kostel je odtud vzdálený jen několik minut tramvají a nových bytových domů zde podle mého názoru také není potřeba. S tím, jak obyvatelé sídliště stárnou, lze v budoucnu očekávat ještě více volných bytů ve stávajících bytových domech. Aktuálně pozoruji trend, kdy např. jen v našem bytovém domě žijí dvě mladé rodiny, které si byty zrekonstruovaly podle svých představ. Druzí mladí lidé z těchto dvou zmiňovaných rodin/párů se nastěhovali teprve teď v září a paní se zmínila, že jedním z hlavních kritérií pro výběr bytu byla právě zelená plocha za domem. A tady se dostávám k dalšímu důležitému bodu: sice pomalu a pozvolna narůstá počet mladých lidí, kteří do sídliště přicházejí bydlet a jsou ochotni investovat nemalé peníze do přestavby původních panelových bytů, ale na rozdíl od interiéru, který si přetvoří k obrazu svému, podobu exteriéru, okolí, tolik ovlivnit nemůžou. Při koupi nemovitosti se ho přirozeně všímají, ale určitě je u takto staré zástavby nenapadne, že během několika let může být vše jinak a tzv. komparativní výhoda oproti jiným bytům, které zvažovali, může být tatam. Nevratně. Chcete dalším zahušťováním zástavby odradit přicházející mladé lidi, když Vaším cílem by naopak mělo být omlazení populace?

Pominu-li prostou logiku věci, je zde ještě nová podoba územního plánu schváleného 8. 9. 2016, který podle paní architektky Ireny Králové daleko více ochraňuje veřejnou zeleň, než ten předchozí. Cituji: „Dokument nově mimo jiné klade důraz na to, aby se vedle sebe nestavěly nové objekty různé velikosti.” Poprvé také podle ní dokument definuje nezastavitelné plochy urbanistické zeleně a nezastavitelné plochy veřejných prostranství. Zdá se mi v tuto chvíli lhostejné, zda má zeleň v Komenského 20 statut ten či onen. V každém případě je to plocha zeleně, která takto slouží od samotného vzniku sídliště a při pohledu do mapy je naprosto jasné i laikovi, že záměr architekta, který sídliště projektoval, byl vytvořit zelený koridor, který začíná u Lidické ulice a pokračuje až do Centrálního lochotínského parku.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem na Vás apeluji, abyste v rozumném časovém horizontu (cca 1 měsíc) inicioval setkání s občany všech věkových kategorií žijících minimálně v lokalitě poblíž diskutovaného pozemku, vyslechl si jejich názory a zohlednil je ve svém konání – tak, jak by to člověk očekával v civilizované demokratické zemi.

S pozdravem

Mgr. Dagmar Ryšavá